Jäsenrekisteri

Jäsenrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Seloste perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679), Tietosuojalakiin (1050/2018) ja Henkilötietolain (523/1999) 10§.

Seloste on luotu 3.12.2021.

1 Rekisterin nimi

Suomen Punkmuseon kannatusyhdistys ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Punkmuseon kannatusyhdistys ry
Verkkosivut: punkmuseo.fi
Osoite: Kunnantie 4 E 35, 00700 Helsinki
Sähköposti: punk(at)punkmuseo.fi 

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Timo Kiippa
Osoite: Kunnantie 4 E 35, 00700 Helsinki
Puh. 040 7600097
Sähköposti: punk(at)punkmuseo.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä viestintä ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta.

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. 

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tiedot tallennetaan palveluntarjoajan (Vitec Avoine Oy) palvelimille.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

  • Jäsenen nimi
  • Jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta, mahdollinen toimenkuva yhdistyksessä)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

5 Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään, kun he täyttävät itse nettisivujen jäsenyyslomakkeen, sähköpostin tai pyytävät puhelinkeskustelun aikana Punkmuseon edustajaa täyttämään lomakkeen.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot tallennetaan Yhdistysavaimen (Vitec Avoine Oy:n) palvelimille. Muutoin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, eikä myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani (Vitec Avoine Oy) voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

7 Rekisterin suojaamisen periaatteet

  • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
  • Sähköinen rekisteri sijaitsee Yhdistysavaimen palvelimilla. Punkmuseo ry ja rekisteripalvelun tekniset ylläpitäjät (Vitec Avoine Oy) huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Yhdistysavaimen rekisteriin on työntekijöiden lisäksi pääsy muutamalla vapaaehtoisella, joilla on nettisivuston pääkäyttäjäoikeus. Kyseisillä henkilöillä on käytössään molempiin palveluihin henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Käytetyt työasemat ovat salattu.

8 Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.  

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut omat tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tiedot. Tarkastuspyyntö lähetetään sähköpostitse punk(at)punkmuseo.fi tai kohdassa 11 mainituilla tavoilla.

Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Rekisteröity pystyy myös itse tarkastamaan Yhdistysavaimen Jäsenrekisterissä olevat yhteystietonsa ja muokkaamaan niitä. 

Rekisteröity voi antaa Suomen Punkmuseon kannatusyhdistys ry:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia kieltoja eli kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit ja jäsenkirjeet. Kiellon voi tehdä ilmoittamalla asiasta yhdistykselle tai Rekisteröity pystyy myös itse muokkaamaan tietojaan jäsenkirjeen lopussa olevasta Tilaustietojen päivitys -linkistä tai lopettamaan jäsenkirjeen tilauksen Poistu postituslistalta -linkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus myös peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Suomen Punkmuseon kannatusyhdistys ry:n oikeutettu etu. Lisäksi Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

10 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

11 Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä rekisteri- ja tietosuojaselosteesta sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Suomen Punkmuseon kannatusyhdistys ry:n osoitteeseen punk(at)punkmuseo.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

Suomen Punkmuseon kannatusyhdistys ry
Kunnantie 4 E 35
00700 Helsinki 

12 Muutokset tähän selosteeseen 

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 
Tämä seloste on viimeksi päivitetty 3.12.2021.