Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Punkmuseon kannatusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia, tallentaa sekä tuoda esille suomalaista punkkulttuuria.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– harjoittaa museotoimintaa
– voi järjestää kursseja, harjoitus- ja opetustilaisuuksia sekä muuta vastaavaa toimintaa
– voi järjestää kilpailuja, näytöksiä, retkiä, leirejä ja muita tapahtumia
– voi järjestää juhlia, konsertteja, näyttelyitä tai muita tilaisuuksia
– voi ylläpitää yhdistyksen sähköisiä viestintäkanavia
– voi julkaista yhdistyksen tiedotteita ja muuta viestintää eri viestintäkanavissa
– neuvoo ja ohjaa jäseniään
– voi kerätä ja jakaa tietoa sekä harjoittaa tutkimustoimintaa
– kokoaa jäsenet yhteiseen toimintaan ja ylläpitää yhteyksiä muihin alan yhdistyksiin
– voi järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
– voi hankkia tarvittavia aineistoja ja välineitä yhdistyksen käyttöön
– pyrkii järjestämään käyttöönsä tilat, joita yhdistyksen jäsenet voivat käyttää

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
– järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
– järjestää myyjäisiä, kirpputori- ja muita tapahtumia
– järjestää maksullisia tilaisuuksia
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– tehdä talkootyötä

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen sekä suorittaa yhdistyksen määräämän jäsenmaksun. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 – 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 5 varajäsentä.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 – 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 5 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen.

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. 

Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-huhtikuun aikana. 

Siinä käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. 
 2. Valitaan kokousvirkailijat. 
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 4. Käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja päätetään sen aiheuttamista toimenpiteistä. 
 5. Käsitellään edellisen toimintavuoden tilinpäätös, kuullaan toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä.  6. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä. 7 . Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet. 
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 7. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24. pykälän määräykset.
 8. Päätetään kokous.

Syyskokous pidetään vuosittain marras-joulukuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokousvirkailijat.
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 5. Päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi. 
 6. Päätetään kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi toimintavuodeksi. 
 7. Päätetään seuraavan toimintavuoden talousarvio. 
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaudeksi. 
 9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi kaudeksi. 
 10. Valitaan toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajat henkilökohtaisine varamiehineen.
 11. Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet. 
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 13. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä.  14. Päätetään kokous.

Ylimääräinen kokous pidetään jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen

äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Mikäli yhdistyksellä on museo tai arkisto, huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilymisestä jonkun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää. 

Päivitetty 20.2.2023 Kipi/Punkmuseo