Toimintasuunnitelma 2024

Tässä vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa on kuvattu jo vakiintuneiksi toimintamuodoiksi muodostuneet aktiviteetit sekä sellaiset uudet asiat, jotka ovat olleet useasti keskusteluissa.

On tärkeä huomioida se, että mahdolliset saatavat rahoitukset, tai niiden saamattomuus, voivat vaikuttaa hyvinkin paljon vuoden 2024 aktiviteetteihin. Merkittävimpänä näistä olisi omien tilojen saaminen ja Punkmuseon avaaminen. Tämä vaikuttaisi niin henkilöstön lukumäärään, palkkojen kattamiseen kuin muuhunkin toimintaan.

Vuoden 2024 talousarviossa on otettu huomioon laskennallisesti kaksi (2) pientä projektiluonteisia avustusta. Tulo- ja menomielessä ne kattavat toisensa suhteessa 1:1. Työn alla on kuitenkin vielä jäsentymättömiä projekteja, joihin saatetaan hakea avustuksia. Mahdolliset myönnöt vaikuttavat myös talousarvioon, mutta edelleen suhteessa 1:1 (hakemuksissa huomioidaan mahdolliset omarahoitusosuudet), eivätkä ne näin ollen vaikuta vuoden tulokseen.

Jäsenmäärä

Punkmuseolla oli vuoden 2023 puolessa välissä runsas 350 jäsentä. Tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärä viiteensataan (500) vuoden 2024 aikana.

Kokoontumiset

Punkmuseon hallitus on kokoontunut toiminnan aloituksesta asti kahden viikon väliajoin. Tätä kokoontumistahtia pyritään jatkamaan. Kaikki hallituksen kokoukset ovat olleet avoimia jäsenistölle ja näihin on osallistunutkin runsaasti Punkmuseon jäseniä tuoden oman näkemyksensä sekä toiveensa Punkmuseon toimintaan. Myöskin tulevana vuonna 2024 jatketaan tätä hyväksi havaittua tapaa. Kokouksiin on mahdollista osallistua paikan päällä tai etänä hyödyntäen tietokonetta.

Henkilöstö

Punkmuseossa tulisi työskentelemään yksi täysiaikainen ja kolme (3) osa-aikaista työntekijää vuoden 2024 aikana. Täysiaikainen olisi museopunkkari, eli avattavan museon toiminnasta vastaava ja sitä johtava henkilö. Kolme osa-aikaista olisi 100%:lla palkkatuella (65%:n työaika).

Näiden, sekä aktiivisten jäsenten, avulla voidaan taata niin museon riittävä aukiolo kuin myös ammattitaitoisen arkistoinnin sekä muiden aktiviteettien jatkuvuus. Mahdolliset projektiluonteiset avustukset voivat kasvattaa työntekijämäärää.

Arkistointitoiminta

Arkistointitoimintaa jatketaan kuten ennenkin, aktiivisesti materiaalia keräten sekä sitä museoalan laatustandardeja noudattaen digitoiden ja arkistoiden. Yhteistyötä Helsingin kaupunginmuseon ja Musiikkiarkiston (pienlehtien digitointi, digitaalisen aineiston pitkäaikaissäilytys) kanssa on tarkoitus jatkaa.

Arkistointia sekä näyttelyiden valmistelua ja organisointia jatketaan Elmu ry:n Tulppis-talolta vuokratuissa työtiloissa Helsingin Roihupellossa, kuten tähänkin asti.

Näyttelytoiminta

Punkmuseon arkiston materiaaleihin pohjautuvaa näyttelytoimintaa jatketaan kuten aikaisemminkin. Oman museotilan avaaminen tulee kuitenkin vaikuttamaan jonkin verran näyttelyiden lukumäärään, ellei pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvaa jäsenistöä saada aktivoitua entistä enemmän ja näin jättää heille pääkaupunkiseudun ulkopuolisten näyttelyiden organisoinnin.

Pääkaupunkiseudun näyttelytoiminta tulee vuonna 2024 keskittymään omissa tiloissa tapahtuvaan toimintaan. Punkmuseon näyttelytoiminnan tavoitteena on olla jatkuvasti elävä ja uudistuva, luoden näin syyn vierailla Punkmuseossa usein. Samalla syntyy uusia näyttelykokonaisuuksia, joita voidaan viedä muualle, myös ulkomaille.

Näyttelytoiminnassa pyritään yhteistyöhön ulkomaisten tahojen kanssa, tuoden sekä vieden näyttelykokonaisuuksia.

Radiotoiminta

Punkmuseon viikoittaisia lähetyksiä RollFM- ja Radio Soho -radioasemilla tullaan jatkamaan. Lähetysten tallenteet jaellaan Punkmuseon Mixcloud-tilin kautta (mixcloud.com/punkmuseo).

Audio- ja videotoiminta

Vuoden 2022 lopulla aloitetun podcast-tuotannon ensimmäinen osa, kymmenen lähetystä, julkaistiin kesällä 2023. Podcast-tuotantoa on jatkettu ja 7.7.2027 tullaan julkaisemaan viideskymmenes (50) osa podcast-sarjasta.

Audio- ja videohaastatteluita pyritään tekemään vuoden aikana mahdollisimman paljon, koska tämä materiaali mahdollistaa sekä tarinoiden keruun arkistoon että jäsenistön ja yleisön palvelun eri kanavissa ja muodoissa.

Julkaisut

Erilaiset julkaisut ovat tärkeä tapa niin levittää tietoisuutta Punkmuseosta ja sen toiminnasta, kuin myös aktivoida jäseniä ja palkita heitä fyysisillä kättensä töillä. Tulevan vuoden aikana tullaan julkaisemaan kaksi (2) kirjaa. Toinen on Punkkalevala ja toisen julkaisun teema valitaan useasta jo esillä olleesta vaihtoehdosta.

Tää ei oo taidetta, tää on punkkia!

Punkmuseon järjestämiä bändien esiintymisiltoja jatketaan, mikäli näille saadaan järjestettyä pienimuotoinen apuraha, jolla voidaan taata esiintyvien bändien pakollisten kulujen kattaminen. Punkmuseo ei itse pyri ansaitsemaan näillä tapahtumilla.

Museo

Oma museo tullaan avaamaan toukokuussa 2024. Näyttelytilan koko tulee olemaan n. 120-150 neliötä, mahdollisesti enemmänkin. Sijainti tulee olemaan kantakaupungin alueella tai sen välittömässä tuntumassa, hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Tilakeskusteluita on käyty, ja käydään, usean eri tahon kanssa. Vaihtoehtoina on ollut kauppakeskusten, kulttuuritoimijoiden sekä julkisten toimijoiden tiloja. Tilamahdollisuuksia tutkitaan myös yhdessä muiden järjestöjen, kuten Elmun, kanssa, sillä synergia- ja taloushyödyt voivat olla suuretkin.

Museotilan pääsylippujen hinnaksi on kaavailtu viisi (5) euroa aikuiselta. Punkmuseon jäsenet sekä alle 18-vuotiaat pääsisivät ilmaiseksi. Vuoden 2024 maksullinen kävijätavoitemäärä on runsas kuusituhatta (6000).

Museon näyttelytoiminnan on tarkoitus olla aktiivista ja jatkuvasti elävää, mikä saisi ihmiset käymään museossa useamman kerran vuodessa. Tätä toteutetaan säännöllisesti vaihtuvien teemallisten omien tai muiden näyttelyiden sekä pikkuhiljaa jatkuvasti muuttuvan perusnäyttelyn avulla.

Museotoimintaa tukevien kannatustuotteiden, kuten paitojen, kassien ja julkaisujen, myyntiä tullaan lisäämään.

Museon remontointi ja sisustus on tarkoitus rahoittaa pienkeräyksellä sekä jäsenistön talkoovoimin. Jokainen lahjoittaja saisi nimensä itse museosa sijaitsevaan Punkmuseon tukijat -tauluun sekä listauksena Punkmuseon verkkosivuilla. Sisustuksessa tullaan myös hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan muista museoista poistettuja näyttelykalusteita ja -varusteita, joita on tarjolla runsaasti.

Yhteistyö

Punkmuseo on tehnyt laajaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden, kuten muut museot, kirjastot, kaupallisten tilojen hallinnoijat, kustantajat, järjestöt jne. kanssa. Tämä aktiivinen yhteistyö ja verkottuminen on mahdollistanut monipuolisen ja runsaan toiminnan. Yhteistyötä pyritään lisäämään sekä vakinaistamaan muiden Punkmuseota tukevien toimijoiden kanssa.

Kestävän kehityksen periaatteet

Punkmuseon käytännön toimintaa ohjaa kestävän kehityksen periaatteet. Koska Punkmuseon toiminta perustuu pohjimmiltaan keräämiseen (arkistointi), ei toiminnasta aiheudu erityistä haittaa ympäristölle ja tulevaisuudelle. Kaikessa toiminnassa pyritään hyödyntämään kiertotaloutta sekä uusiutuvista materiaaleista valmistettuja tuotteita mahdollisimman tehokkaasti. Tuotteissa, jotka Punkmuseo teetättää muiden toimesta, pyritään mahdollisimman suureen ekoloogisuuteen, kuten vaikkapa Punkmuseon myymissä oheistuotteissa (t-paidat, kassit), jotka ovat ekosertifioituja. Museon avaamisen yhteydessä tutkitaan, mikäli voisimme taloudellisesti siirtyä käyttämään kangaspohjaisissa oheistuotteissa kierrätyskuituja (Pure Waste).

Talousarvio 2024

Tuotot
Jäsenhankinta7 450 €
Kannatusjäsenyydet1 500 €
Tuotemyynti6 400 €
Lipputulot29 700 €
Avustukset6 000 €
Toiminta-avustus49 998 €
Palkkatuki42 214 €
Pienkeräys8 000 €
Tuotot yhteensä151 262 €
Kulut
Palkat87 480 €
Palkkojen sivukulut20 120 €
Palkat yhteensä107 600 €
Vuokrat15 450 €
Ostot (tuotemyynti)3 840 €
Ostot (remontti)8 000 €
Ostot (projektit)6 000 €
Tietotekniikan kulut1 966 €
Postikulut600 €
Taloushallinnon kulut2 269 €
Muut kulut4 100 €
Kulut yhteensä149 826 €
Tulos1 436 €
  • Tuotto- ja kululaskelma on tehty sillä oletuksella, että saamme vuodelle 2024 toiminta-avustusta, joka mahdollistaa museon avaamisen sekä siihen liittyvän toiminnan.
  • Jäsenmaksutuotoiksi on arvioitu 15,-/jäsen.
  • Osa-aikaiset palkkatyöntekijät kokonaan palkkatuettuja.
  • Punkmuseon tietotekniikka on hyvällä tasolla eikä perusteknisiä hankintoja vuodelle 2024 ole tarve toteuttaa. Ainoastaan kassapäätejärjestelmä museoon on tarvittava hankinta